THREEGETHER SET LIST

ภาพ: Rungrong Vunnaroth
 • เป็นแฟนกันได้ยังไง
 • ประตูใจ
 • TELEPHONE
 • รักคือฝันไป
 • ในวัยเรียน
 • คืนใจ
 • ไม่มีเธอ
 • ทุ่งอ้อ
 • อยากลืม
 • MICKY
 • ONE WAY OR ANOTHER
 • SHA-LA-LA-LA-LA
 • สมชายจดปลายเท้า/เต๋า สมชาย
 • เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)/เต๋า สมชาย
 • โลกทั้งใบให้นายคนเดียว/เต๋า สมชาย
 • LET IT BE
 • ศรัทธา
 • ทิ้ง
 • ป่านนี้
 • ครึ่งหนึ่งของชีวิต
 • THANK YOU
 • ดอกไม้ของน้ำใจ
 • รักคือฝันไป
This entry was posted in 2564. Bookmark the permalink.